Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Nyheter

Behandling av Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Sundsvalls Hamn värnar om din personliga intregritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och dina rättigheter.

 

Vad är en personuppgift
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det innebär att inte bara uppgifter som namn, adress och personnummer är personuppgifter, utan även sådant som fotografier, ljudupptagningar och olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer ifall de kan kopplas till fysiska personer).

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Vanliga behandlingar är t ex insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Lagen gäller när personuppgifter hanteras med hjälp av it-stöd. Personuppgifter som endast finns i pappersform och aldrig blir digital omfattas inte av dataskyddsförordningen.

Laglig behandling av personuppgifter
Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar information längre tid än nödvändigt och inte använda uppgifter till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Samtycke
En av de centrala möjligheterna för att göra behandling av personuppgifter tillåten är att inhämta individens samtycke. Ett samtycke ska vara individuellt, frivilligt och tydligt. Ett samtycke ska alltid kunna återkallas. Den som har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter ska kunna ta tillbaka samtycket. Tanken är att återkallandet av samtycket ska kunna ske på ett lika enkelt sätt som det en gång var att lämna samtycket.

När ett samtycke återkallas ska uppgifterna raderas eller anonymiseras under förutsättning att uppgifterna inte krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

I några fall krävs inte samtycke enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Detta gäller för nödvändig behandling för att:

• Avtal med den registrerade ska kunna fullföljas eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
• Personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (lag, kollektivavtal etc)
• Skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade
• Utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Otillåten behandling
Särskilda regler gäller för känsliga personuppgifter. Enligt artikel 9 i GDPR är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar

• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiösa eller filosofiska övertygelser
• Medlemskap i fackförening
• Uppgifter som rör sexualitet och ohälsa
• Genetiska och biometriska uppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi
Som kund hos Sundsvalls Hamn AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att Sundsvalls Hamn ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund att göra så. Exempel på personuppgifter som vi behandlar:

• Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, bankuppgifter, organisationsnummer/ personnummer

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling med anledning av att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Som anställd i ett företag som Sundsvalls Hamn AB har en affärsrelation till kan vi även ha information om ditt namn, telefonnummer, e-postadress samt befattning.

Vi kan också få tillgång till personuppgifter t ex när:

• Personer söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
• Vi får uppgifter från myndigheter och offentliga register

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
Sundsvalls Hamn AB, org.nr: 556015-8072 med adress Box 722, 851 21 Sundsvall är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 


Behandlas personuppgifterna på ett betryggande sätt

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som har behov av personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut personuppgifter
Vår utgångspunkt är att endast lämna ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal eller om vi först fått samtycke till det.


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.


Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES . Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra information till ett land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t ex loggfiler).

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har om dig (s.k registerutdrag), t ex för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt till Sundsvalls Hamn AB och ska vara egenhändigt undertecknad av dig. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit.

Fr o m 2018-05-25 har Sundsvalls Hamn ett centralt dataskyddsombud via Sundsvalls kommun. Du når vårt dataskyddsombud Matts Boman via mail: dataskyddsombud@sundsvall.se eller telefon:
070-188 78 87.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen www.datainspektionen.se

Offentlighetsprincipen
Eftersom Sundsvalls Hamn AB är ett kommunalt bolag faller vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att de flesta handlingar som kommer in till oss är offentliga.