Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Om företaget

Sundsvalls Hamn AB ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är samordningsansvarigt för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet.

Sundsvalls Hamn AB ansvarar för administration av Sundsvall Oljehamn AB (Vindskärsudde och Mokajen).

Stuveriverksamhet inom Tunadalshamnen bedrivs av Interforest Terminal Sundsvall inom SCA Logistics AB.

Hamnen
Sundsvalls kommunala hamnar är allmänna hamnar.
Sundsvalls hamn är också en TEN-hamn klass A dvs en hamn med internationell sjöfart, vars trafik överstiger 1,5 M ton eller 200 000 passagerare per år och som har intermodala förbindelser med övriga TEN.
Sundsvalls hamn är en hamn av riksintresse.
Sundsvalls hamn är även föreslagen som strategisk hamn av Hamnstrategiutredningen (SOU 2008:58).

Sundsvalls Hamn AB:s uppdrag
Sundsvalls Hamn AB bedriver verksamhet i Tunadalshamnen på uppdrag av Sundsvalls kommun. Uppdragets villkor är reglerat i ett arrende- och nyttjanderättsavtal med Sundsvalls kommun.

I uppdraget ingår att:

 • ansvara för hamndrift (OBS stuveri ingår inte i begreppet hamndrift).
 • upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet.
 • verka för att farleds, väg- och järnvägsförbindelser till hamnen har tillräcklig kapacitet och kvalitet.
 • verka för att verksamheter (exv. kombiterminal) förläggs i hamnens närområde för att stärka hamnens ställning.
 • vara samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö inom hamnområdet.
 • marknadsföra hamnen.

Ägarförhållanden
Sundsvalls Hamn AB ägs till 85 % av Stadsbacken AB och till 15 % av SCA Logistics AB. Relationen mellan ägarna är reglerade i ett aktieägaravtal.

Historik
Sundsvalls Hamn AB bildades 1918 genom sammanslagning av ett flertal stuveribolag under namnet Sundsvalls Förenade Stuveri AB. Senare namnändrades bolaget till Sundsvalls Stuveri AB. Bolagets verksamhet samordnades med Sundsvalls hamnförvaltning fr.o.m. 1993 under namnet
Sundsvalls Hamn AB. Fr.o.m. 2008 drivs stuveriverksamheten av SCA Logistics AB.

Regelverk
Hamnverksamhet omfattas av Miljöbalken. SHAB har drifttillstånd enligt miljöbalken för verksamheterna i Tunadalshamnen, Mokajen och Vindskärs-udde. Tilståndsgivare är LstY, tillsynsmyndighet är Sundsvalls kommuns miljökontor.
Tillsynsmyndighet för ISPS och hamnskydd är Sjöfartsinspektionen
Utöver nationella och internationella lagar, regler och konventioner gäller:

 • Hamnordning för Sundsvalls kommun
  Gäller inom de allmänna hamnområdena i kommunen och innehåller trafikbestämmelser, regler gällande förtöjning, förhalning, förflyttning, anmälningsskyldighet, lastning, lossning och uppläggning av gods, särskilda ordningsföreskrifter samt ansvarsbestämmelser.
  Hamndirektören utövar myndighet på direkt uppdrag av kommunen.
 • Allmänna regler och villkor
  Riktar sig mot SHAB:s kunder och innehåller definitioner, betalningsvillkor, skadehantering etc. Prislistan innehåller också regler när det gäller prissättning etc.
 • Föreskrifter
  Innehåller säkerhetsföreskrifter gällande exv. belastning av magasinsgolv, varma arbeten, farligt gods m.m.
 • ISPS- och hamnskyddsregler
  Regler gällande bekämpning av terrorism och våldsbrottslighet.
 • Bogserbåtsbestämmelser och Scandinavian Tugowner’s Standardvillkor
  Innehåller regler om skyldighet att anlita bogserbåt resp. kundvillkor.

Hamnanläggning
Fastigheterna inom Tunadals hamnområde ägs av Sundsvalls kommun med undantag för området där SCA Logistic´s kontor och parkering ligger. Det ägs av SCA Logistics. Fastigheterna där verkstadsbyggnaderna ligger ägs av Sundsvalls Hamn AB.
 

- Kajer (från söder) Djup vid kaj Max djg
Gasol- o. kaolinkajen (62 m) 11,8 m 10,8 m
Tunadalskajen 0 – 220 m 12,3 m 12,0 m
Tunadalskajen 0 – 220 m tankfartyg 11,6 m
Tunadalskajen 220 – 360 m 8,8 m 8,5 m
Tunadalskajen 360 – 660 m 9,1 m 8,8 m
1 RoRo-läge    
Korstabäckskajen 180 m 10,4 m 9,7 m
  1 RoRo-läge    
       
- Magasin och lagerhallar
9 magasin och 4 lagerhallar om c:a 80.000 m2
varav c:a 70.000 m2 i SCA Transforest’s ägo.
       
- Kunder/godsslag
SCA Logistics AB: papper, cellulosa, sågade,
trävaror, styckgods
Flogas Sverige AB: gas
Imerys: kaolinlera, marmorkross, krita
Nordic Storage: olja
Rederier:  
Skeppsmäklerier:  

 

Operatörer i Tunadalshamnen
Obs, svensk hamntradition innebär att hamnen inte har några intäkter direkt från operatörerna (exv. stuverier) med undantag för eventuella arrenden och hyror av specifika ytor för operatörens enskilda nyttjande. 

 • SCA Logistics AB
 • Marine Cranes
 • Nils Nilsson AB
 • Green Cargo