Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Hamninformation

1. Hamnservice
1.1 Bogserbåten Bull
2. Hamnfakta
2.1 Tunadalshamnen
2.2 Oljehamnen
3. ISPS information
3.1 Ingen information

2.2 Oljehamnen

Här finns tillgång till en oljehamn med förutsättningar att uppfylla de krav och önskemål som marknaden ställer på en modern hamnverksamhet.
Fakta:
Oljehamnen ligger på Vindskärsudde på södra sidan av Sundsvallsfjärden. Hamnen är centrum för hanteringen av petroleumprodukter för mellannorrland. Lagring sker i bergrum och i cisterner ovan jord. Hamnen ansvarar för säkerhets- och miljöarbetet inom sitt verksamhetsområde samt samordnar i övrigt det övergripande säkerhets- och miljöarbetet i Oljehamnen. I verksamheten ingår hantering av petroleumprodukter, drift - underhåll - reparationer av anläggningar på land och i vatten (t.ex. kaj och rörledningssystem för in-/utlastning av oljeprodukter, bergrumsanläggning, reningsanläggning för avloppsvatten, gator och planer, järnvägsspår samt byggnader).
I Oljehamnen finns 100 meter kaj med 12 meters vattendjup. Dessa förutsättningar medger anlöp av tankfartyg med en total längd av 250 meter och ett max djupgående av 11,3 meter.
In- och utlastning av oljeprodukter över kaj sker via två hydrauliska lastarmar anslutna till produktseparerade rörledningar ovan jord. Tillåten maxkapacitet per lastarm är ca 1 200 m3/timma. I anslutning till kajen finns mottagningsstation för avfall och farligt avfall från fartyg.
Visste du
• att det gemensamma rörledningssystemet för in-/utlastning av oljeprodukter är totalt 3 800 meter inklusive mer än 200 olika ventiler.
• att det interna brandvattensystemet innehåller 1 500 meter rörledning (ca 1 200 m. i mark) med 16 dubbla brandpostuttag.
• att ett rörsystem för oljeförorenat avloppsvatten löper runt Oljehamnen och att detta används av både hamnen och oljebolagen. Avloppsvattnet är kopplat till en central oljeavskiljare, där rening sker innan utsläpp till recipienten (Sundsvallsfjärden).
• att ca 75 tankfartyg anlöper hamnen per år och att mängden petroleumprodukter som passerar över kajen är ca 550 000 ton per år.