Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Prislista

1. Hamnavgifter
1.1 Fartyg
1.2 Varor
2. Bogserbåtsassistanser
2. Bogserbåtsassistanser
3. Övriga priser
3.1 Tillfälliga upplagsplatser
3.2 Tillfälliga upplagsplatser Magasin
3.3 Bilvåg
3.4 Vatten
3.5 Hyra oljeslangar

1.1 Fartyg

Prislista SHAB gällande från 2018-01-01

1.1.1 Fartyg ej specificerat nedan, med en längd överallt 20 m eller däröver per ton brutto..................................................................Kr 2,70

Anm. För fartyg med dubbla mätbrev sker debitering enligt högsta bruttodräktighet.

1.1.1.1 Vid avgiftsberäkning för tankfartyg, vars bruttodräktighet är mätt enligt gällande internationellt mätbrev (1969), avräknas den sammanlagda dräktigheten hos de tankar som är konstruerade för att uteslutande föra vattenbarlast. Förutsättningen för detta är att barlasttankarna finns i dubbelbotten och sträcker sig under hela lastutrymmet intill det förliga maskinrumskottet.

En ytterligare förutsättning för sådan avräkning är att fartygets redare eller dennes ombud kan för hamnen uppvisa ett av Sjöfartsverket utfärdat intyg, utvisande dräktighetstalet för avräkningsbara lasttankar.

I de fall särskilda avtal träffats om upplåtelse av terminal etc. till trafikant blir tillämpning av ovanstående bestämmelser icke aktuell.
 

MILJÖAVGIFTER/MILJÖRABATTER

I tillägg till fartygshamnsavgifter i enlighet med Sundsvalls Hamns gällande prislista för anlöp av fartyg, ska följande tillägg respektive rabatter gälla.
 

TILLÄGGSAVGIFT

Ett särskilt tillägg till den tonnagegrundande fartygshamnavgiften utgår generellt för fartyg som ej uppfyller något av nedanstående kriterier för rabatter. Tillägget uppgår till totalt 0,33 kr per enhet av ett fartygs bruttodräktighet.
 

RABATTER

Vi har under flera års tid tillämpat en miljödifferentierad hamntaxa.
Nu när förutsättningarna för svavelbaserade bränslen förändras lanserar vi ett nytt miljöerbjudande till rederier, tidigare rabatter upphör att gälla 2014-12-31.
 

Vi har infört en miljörabatt där fartyg med hög miljöprestanda premieras.
Till grund för premien ligger miljöindex, Environmental Ship
Index (ESI).
Fartyg som är klassade enligt ESI och har 30 poäng eller mer får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften, baserat på GT (fartygets bruttodräktighet).

För fartyg som drivs med LNG införs en rabatt på 15 procent. Den nya
LNG-rabatten gäller fram till och med december 2018.
 

MILJÖRABATTER
Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med
bestämmelserna for ESI (www.environmentalshipindex.org). Meddelande om registrering och uppfyllande av godkänd nivå skall lämnas till Sundsvalls Hamn AB, i samband med
anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits.
 

Nitrogen oxides
 

  main engine(s) Auxilliary engine(s)  
No, Limit value                         17 11,5 g/kwh
No, Rating 15 11 g/kwh
Emission 2 0,5  
Rated Power 9480                  970                           kw
Number of engines      

 
{(17 – 15) x 9480/17 + (11.5 – 11) x 970 x 3/11.5} x (1/9480 + 970 x 3) x 100 = 1241 x 0.008 = 10.0
 


KONTROLL

Hamnens kontroll av att kriterierna för att erhålla rabatt uppfylls utgår från Sjöfartsverkets rutiner.


AVTALSBUNDEN TRAFIK

För den avtalsbundna trafiken i hamnen förutsätts att miljöavgifterna ingår som en särskild del av avtalet.

1.1.2 Fartyg som blott anlöper hamnen ej tillhörig strand, kaj eller brygga inom hamnområdet eller som passerar hamnens vattenområde utan att där lämna eller hämta passagerare eller gods av avgiften under 1.1.1 och 1.1.1.1....................60 %

1.1.3 Under tiden 1 december till 30 april erlägges som tillägg till avgiften under 1.1.1 till1.1.1.1 under förutsättning att hamnen under nämnda tid håller isbrytarfartyg i verksamhet eller beredskap för öppethållande av förbindelser dels inom hamnområdet för Sundsvall, dels mellan detta område och yttre gränsen för det farvatten, som är skyddat för havsis, drivis, packis och liknande ishinder. Prispåslag med....................100 %

1.1.4 För mer än 7 dygn i hamnen efter avslutad lastning eller lossning utgår som tillägg till avgift under 1.1.1 och 1.1.1.1 per meter av fartygets längd överallt och påbörjat dygn....................Kr 3,80

1.1.5 Fartyg som upplagts vid hamnens kajer mer än 30 dygn erlägger för varje påbörjad period om 30 dygn per meter av fartygets längd överallt....................Kr 42,-

1.1.6 Örlogs, tull, sjöräddnings, skol- och Sjöfartsverkets fartyg per ton brutto....................Kr 1,40

Befrielse från hamnavgift kan meddelas i särskilda fall.

1.1.7 Befrielse från hamnavgift för fartyg i följande nödfall:

1. vid väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkra framförande.

2. vid sjukdom eller olycksfall som kräver skyndsam sjuk- eller tandläkarvård.

3. för reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen krävs för fartygets säkerhet.


1.1.8 För fartyg om minst 3 400 bruttoregisterton utgår såväl vid ankomst till som avgång från hamnen avgift för fartygets avgiftspliktiga dräktighet, om fartyget lossar eller lastar gods, vars sammanlagda tontal understiger en fjärdedel av nämnda dräktighet....................50%

Anm. Vid beräkning av lastens förhållande till fartygets bruttodräktighet skall ett registerton anses motsvara ett viktton brutto för gods som i fartygets handlingar upptages i vikt och en m3 för annat gods. 

1.1.9 Hamnen kan medge lättnad i påförande av avgift i varje särskilt fall, då frågan är om fartyg som dellastar/lossar i flera omgångar inom och utom hamnområdet under en och samma resa.

1.1.10 För uppdragsgivare med fartygstrafik om minst 50.000 BRT per vecka året om
och en årlig godsomsättning genom hamnterminalen om minst 1 milj. ton kan
särskild överenskommelse träffas om beräkning av fartygshamnavgifter baserad
på lastade och/eller lossade ton gods (lastton)AVFALLSAVGIFTER

Sundsvalls Hamn AB debiterar 0,56 SEK per ton brutto för avfallsmottagning från fartyg.

Rabatter

Fartyg eller rederier som genom olika åtgärder minimerar avfallet ombord kan skriva särskilt avtal med Sundsvalls Hamn, varvid rabatt kan lämnas på den del av fartygsavgiften som är relaterat till avfallsmottagning. Rabatten eller systemet för avfallsminimering får inte strida mot internationella eller svenska regelverk.

Extra avgiftsuttag

En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Sundsvalls Hamn åsamkas enligt följande:

Om ”Anmälan om avlämning av avfall från fartyg” inte gjorts i tid enligt Sjöfartsverkets föreskrifter.
Om hamnen inte fått meddelande om innehåll av främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter i sludge, eller om fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisad plats.
Om avlämning inte sker på avtalad tid.
Om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämning av sludge.
Om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m3/tim.


 

Undantag

Fartyg/rederi som själva ombesörjer bortskaffning av sludge och annat avfall på egen bekostnad erlägger ingen avgift. Tillstånd för detta erfordras av Sjöfartsverket.

Övrigt

Övriga villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet skall lämnas återfinns i ”Driftföreskrifter för Sundsvalls Hamn AB avsnitt 7, Avlämning av avfall”.