Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Prislista

1. Hamnavgifter
1.1 Fartyg
1.2 Varor
2. Bogserbåtsassistanser
2. Bogserbåtsassistanser
3. Övriga priser
3.1 Tillfälliga upplagsplatser
3.2 Tillfälliga upplagsplatser Magasin
3.3 Bilvåg
3.4 Vatten
3.5 Hyra oljeslangar

1.2 Varor

Hamnavgift erlägges med nedan angivna belopp för varor (varuavgift), som i hamnen lossas eller lastas från eller till fartyg. ISPS-tillägg ingår i varuavgiften.

För ankommande och avgående gods som icke avgiftsbelagts med annan hamnavgift skall utgå en landgodsavgift om samma belopp som gäller för hamnvaruavgift nedan.

Anmälningsskyldighet angående godsmängd föreligger enligt hamnordningen.
Avgift beräknas per 1 000 kg, såvida ej annat finns angivet.

Prislista SHAB gällande från 2018-01-01
Varunummer Varubenämning Avgift i SEK
  Varor ej specificerade nedan  18,00
25.01 Salt  8,40
25.04-25.09 Svavelkis, magnetkis, grus, sand, kaolin  6,10
25.20-30 Gips, kalk, talk, cement mm  6,35
     
27.10 151-359 Lättoljor (bensin)  15,65
27.10 401-500 Mellanoljor (fotogen)  10,65
27.10 650 Dieselbrännoljor, tunna eldningsoljor  10,65
27.10 708 Tjocka eldningsoljor  11,60
27.11 Petroleumgaser  27,95
     
28.27 200 Kalciumklorid  8,40
28.34 Kalkammoniumsaltpeter  8,40
28.36 Natriumkarbonat  8,40
31.01-31.05 Gödselmedel  8,40
35.05 Stärkelse  8,40
     
44.01 Brännved, träflis  3,15
44.02 Träavfall, träkol löst mått m3  3,25
44.03 Obearbetat virke fast mått m3  4,00
44.06, 07-09 Virke, skuret eller hyvlat fast mått m3  4,20
44.11 Träfiberskivor  8,40
44.12 Plywood  8,40
     
47.01-47.07 Pappersmassa m.m.  8,40
48.01-48.12 Papper och papp  8,40
68.01-68.15 Varor av sten, gips, cement, asbest  8,40
     
72.01-72.02 Tackjärn, ferrolegeringar, järnskrot  8,40
72.04 Järnsvamp  8,40
72.05-72.29, 73.02 Stänger, band, plåt, tråd och rör av järn eller stål  8,40
     
81.01-81.13 Oädla metaller, andra än järn och stål,
oberabetade samt avfall
 8,40
85.45 Skrot, därav kolelektroder  8,40RABATTER

Om uppdragsgivare uppnår godsmängder om minst 1 milj. ton per år för eget samt för andra befraktat och samskeppat gods genom Tunadals hamnterminal ges rabatter på Hamnvaru-/Landgodsavgiften för huvudgodsslaget (exv. skogsindustriprodukter) enligt nedanstående tabell. Detta gäller för hela godsmängden under avstämningsperioden december år 1 - november år 2.

Godsmängd (ton) Rabatt (% av Hamnvaru-/Landgodsavgift)

1000000 20
1125000 25
1250000 30
1375000 35
1500000 40
1625000 45
1750000 50 (maximal rabatt)


VAROR FRIA FRÅN AVGIFT

- Drivmedel, proviant och förnödenhetsartiklar för fartygets eget behov.

- Oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets drift avseende fartyg under 1.1

- Material och Sjöfartsverkets farledsanordningar.

- Lasthanteringsutrustning.

- Container, flak eller annan lastbärare avsedd som transportmedel och som icke utgör självständig handelsvara.

- För varor, som lossas eller lastas i hamnen och därvid föres över annan än hamnen tillhörig kaj eller brygga, erlägges halv hamnavgift. Är varorna avsedda att användas vid industrianläggning tillhörig ägaren till kajen eller bryggan, utgår ingen hamnavgift.


TRAFIKERINGSAVGIFT

Industrispår
Hamnen äger rätt att, när skäl därtill föreligger, istället träffa avtal om trafikeringsavgiftens storlek.

Övriga bestämmelser
Dygn räknas från klockan 00.00 - 24.00.

Avgift enligt 1.2 räknas efter varans bruttovikt och enligt tulltaxans rubricering.

Minsta belopp per faktura är 100 kronor.

Uttag av hamnavgifter tillämpas inom fastställda hamnområdesgränser för Sundsvalls Hamn.