Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Bestämmelser

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun
2. Allmänna regler och villkor
3. Föreskrifter
4. Bogserbåtsbestämelser
5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor
6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989
Hamninfo

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för kommunala hamnområden i Sundsvalls kommun.

Fastställd av Länsstyrelsen i Västernorrlands län att gälla fr o m 1996-07-01.

Sundsvalls kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).


INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen.

Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet inom Sundsvalls kommuns hamnområden som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnarna.

2 § Dessa lokala föreskrifter gäller i vatten och på land inom de hamnområden som har markerats på den till föreskrifterna hörande kartan.

3 § Hamnområdena förvaltas av Sundsvalls Hamn AB. Under bolagsstyrelsens ledning samt i enlighet med dess riktlinjer och anvisningar utövas den löpande förvaltningen av bolagets verkställande direktör.

Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Sundsvalls Hamn AB.

Med fartyg avses i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på, eller i, vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på, eller i, vatten.


TRAFIKBESTÄMMELSER

5 § Fartyg ska föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik.
Vidare ska fartyget föras så att andra fartyg, anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare ska iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.

6 § Flygplan får inte landa inom hamnområdena utan tillstånd av hamnmyndigheten.


FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING M.M.

7 § Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten.

Fartygets befälhavare ska hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

8 § Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten.
Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.

9 § Vid förtöjning, ankring och förhalning ska befälhavaren se till att andra fartyg, kajer, bryggor eller liknande anläggningar, kablar och ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

10 § Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggningar av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

11 § Befälhavare, redare eller ägare ska flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget, vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.

12 § Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller av annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

13 § Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa ska omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, ska göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade hand om föremålet när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg ska fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.

14 § Vid förtöjning, ankring eller förhalning ska åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.


ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

15 § Om fartyget ska anlöpa eller passera genom hamnområdena ska fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.

Anmälan ska ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan med hänsyn till tidsåtaganden för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.

Befälhavaren ska anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.


LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M. M.

16 § Gods, fordon eller annan materiel ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras, eller på så sätt att fara för person inte uppkommer.

För anmälan om, och hantering av, farligt gods finns särskilda bestämmelser.


SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

17 § Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete, ska tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

18 § Dykning och undervattensarbete får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

19 § Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

20 § Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom ska omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

21 § Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns.


ANSVARSBESTÄMMELSER

22 § Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, bryter mot någon av 5-15 §§, 16 § första stycket eller 17-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter trädde i kraft 1996-07-01.