Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Bestämmelser

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun
2. Allmänna regler och villkor
3. Föreskrifter
4. Bogserbåtsbestämelser
5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor
6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989
Hamninfo

3. Föreskrifter

1 Övergripande gäller Hamnordningen för Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn AB:s driftsföreskrifter.

2 Trafikant som avser att lagra gods, ska göra anmälan till SHAB. Om anmälan ej gjorts, eller om godset har upplagts på annat sätt eller annan plats än som här nedan föreskrivs, äger SHAB rätt att låta flytta eller bortföra godset på trafikantens bekostnad.

3 Av hamnen meddelad högsta tillåtna belastning på golvyta i magasin eller på öppen upplagsplats får inte överskridas.

4 Gods, som är av sådan beskaffenhet att det kan skada golv i magasin, får inte uppläggas där, förrän lämpligt underlag blivit anbragt genom varuägarens försorg.

Ej heller får i magasin användas transportfordon av sådan beskaffenhet att det kan skada magasinets golv.

5 Gods ska uppläggas på sådant sätt, och med sådan omsorg, att det inte har, eller genom sättning och förskjutning, inte får, stöd mot stolpe, vägg eller dörr.

6 Till förvaring i magasin mottas inte
- Explosiva, eldfarliga, frätande eller starkt luktande varor
- Kärl som innehåller flytande varor och som inte är täta
- Varor som kan medföra fara, olägenheter eller skada för magasinet eller däri intagna varor.
- SHAB förbehåller sig rätten att, även i övrigt, pröva lämpligheten av lagring av gods i magasin.

7 Öppen eld eller svetsning får inte förekomma inom hamnområdena utan särskilt tillstånd.

8 Den som vid hantering av gods i magasin eller på öppen upplagsplats åstadkommer förorening är skyldig att, för varje dag efter avslutat arbete, ombesörja erforderlig rengöring omfattande även spåranläggning.

9 Utöver vad som föreskrivits åligger det den som lagrar gods att efterkomma de anvisningar som vid varje tillfälle utfärdats av myndighet, eller vilka meddelats genom vederbörande hamntjänsteman.

10 För skada och förlust på lagrat gods, genom eld eller annan anledning, är SHAB inte ansvarig. Statens Järnvägar fritas också från allt ansvar för skada som vid järnvägsspårens trafikering kan åkomma lagrat gods genom gnistor och rök från lokomotiv eller eldstad i annat järnvägsfordon.

11 Farligt gods (brandfarliga och explosiva varor). Utöver vad som stadgas i allmänna författningar samt för hamnen gällande Hamnordning, gäller särskilda säkerhetsföreskrifter.

12 För avlämning av avfall från fartyg hänvisas till särskilda bestämmelser.