Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Bestämmelser

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun
2. Allmänna regler och villkor
3. Föreskrifter
4. Bogserbåtsbestämelser
5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor
6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989
Hamninfo

2. Allmänna regler och villkor

1 Avisera fartyget i god tid och meddela fortlöpande positionsuppgifter.

2 I god tid före lastning respektive lossning överlämna fartygsbeskrivning och lastplan till Sundsvalls Hamn AB. (SHAB)

3 Fartyget ska utföra förberedelsearbeten, såsom iordningställa luckor, lastrum och rigg för lastning/lossning samt sätta ut ordentlig landgång.

4 Med ton förstås metriskt ton (1 000 kg)

5 Då stroppar och speciell hanteringsutrustning på begäran tillhandahålls av bolaget debiteras särskild hyra härför.

6 Utförda arbeten och tjänster ska attesteras dagligen av behörig uppdragsgivare.

7 Den part som beställer ett arbete är också betalningsskyldig såvida inte skriftlig bekräftelse erhålls från annan part.

8 Sundsvalls Hamn AB förbehåller sig rätten att påfordra förskottsbetalning för beställda tjänster.

9 Fakturor ska, när behörigt undertecknade attester är bifogade, betalas på förfallodag.

10 Bolaget fritar sig från varje ansvar och/eller ersättningsskyldigheter för skada eller kostnad som uppstår till följd av strejk, blockad eller andra hinder som ligger utom bolagets kontroll.

11 Lastning ombord leds av fartygsbefälet och SHAB kan inte avkrävas eventuell ersättning för dödfrakt.

12 Priserna gäller fr.o.m. 1 januari och exkluderar gällande mervärdesskatter, med reservation för ev. ändringar.

13 För skada på person, gods, fartyg, pråmar etc svarar SHAB endast under förutsättning att anmälan om skadan ofördröjligen görs till företaget och att skadan har orsakats genom vårdslöshet, genom bristfälligheter i arbetsredskap eller maskinella anordningar som ägs av bolaget. Ersättning för förlängd liggtid i samband med dylika skador lämnas ej.

14 Det åligger lastande eller lossande fartyg att vid inträffat olycksfall utan ersättning bistå SHAB med hjälp av första förband eller annan förebyggande hjälp.

15 SHAB förbehåller sig rätten, utöver vad som anges i följande prislistor, att debitera faktisk merkostnad för personal som anlitas från andra hamnar för att underlätta lastnings-/lossningsarbeten i Tunadalshamnen.

16 Bolaget förbehåller sig rätten att färdigställa och avsluta lastning eller lossning på övertid om arbetets omfattning ej överstiger tre timmar. Sådant arbete debiteras uppdragsgivaren.

17 Beträffande ansvarsfrågor i övrigt gäller Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser från 1989.

18 Hantering och lagring av rundvirke, massaved och sågtimmer, liksom varuavgifter för dessa varuslag, debiteras per fastkubikmeter (m3f) efter kvantitetsuppgifter i B/L.

19 Källsortering av avfall i Sundsvalls Hamn AB. Se bilaga.