Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Bestämmelser

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun
2. Allmänna regler och villkor
3. Föreskrifter
4. Bogserbåtsbestämelser
5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor
6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989
Hamninfo

6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989

Dessa allmänna villkor är rekommenderade av Sveriges Hamnar. Inga hinder föreligger dock för uppdragsgivare att avtala om andra villkor.

Terminalbestämmelser 1989 utarbetade efter samråd med ICA Aktiebolag, Kooperativa Förbundet, Småföretagens Riksorganisation, Svenska Handelskammarförbundet, Grossistförbundet Svensk Handel, Sveriges Industriförbund, Sveriges Köpmannaförbund, Sveriges Redareförening, Sveriges Speditörförbund.

Dessa bestämmelser är, såvida inte annat avtalats, tillämpliga på terminaluppdrag som utföres av medlem av Sveriges Hamn- och Stuveriförbund, nedan kallat företaget.

§ 1 DEFINITIONER

Med terminaluppdrag förstås:

a Lastning, lossning samt övrig hantering av fartyg, transportmedel och transportanordningar

b Förvaring av omhändertaget gods

c Packning, ompackning, märkning, sortering, vägning, bevakning och kontroll av godset samt omflyttning och transport av godset inom hamnområdet.

Med omhändertaget gods förstås gods (inklusive transportmedel och transportanordningar) som tagits in eller upplagrats i varuskjul eller på inhägnat område under den tid godset förvaras där.

Uppdragsgivare är den som uppdragit åt företaget att utföra terminaluppdrag eller den för vars räkning ett sådant uppdrag lämnats.

§ 2 ANSVARSBESTÄMMELSER

a Ansvarsförutsättningar
För skada på eller förlust av omhändertaget gods ansvarar företaget, där det inte visar att rimliga åtgärder vidtagits för att förhindra skadan eller förlusten. I övrigt ansvarar företaget endast om skadan eller förlusten bevisligen orsakats genom fel eller försummelse av företaget eller dess anställda.

b Ersättningsregler
Då företaget är skyldigt att utge ersättning för skada på eller förlust av gods beräknas värdet enligt handelsvärdet eller det gängse värdet på gods av samma slag och beskaffenhet vid skadetillfället.

Om godset gått förlorat eller totalskadats ska skadan ersättas med hela beloppet. Vid minskning eller delskada ska beloppet nedsättas på sätt som motsvarar skillnaden mellan godsets värde i oskadat skick enligt ovan angivna beräkningsgrund och dess värde i skadat eller minskat skick.

c Ansvarets omfattning
Ersättning för skada på, eller förlust av, godset är begränsat till 2 SDR* per kg av den del av godset som förlorats, minskat eller skadats. Företagens ansvar är under alla förhållanden begränsat sålunda att ersättning, såvida ej annat avtalats, ej utgår för belopp som överstiger 50 000 SDR eller vid skada på fartyg 500 000 SDR per skadefall.

Med skadefall förstås skada och förlust som inträffar vid ett och samma tillfälle. Om skadan eller förlusten drabbat flera och överstiger begränsningsbeloppen 50 000 SDR respektive 500 000 SDR ska detta belopp fördelas proportionellt i förhållande till det belopp vartill varje skadelidandes skada eller förlust bestäms.

Ersättning för dröjsmål, följdförlust eller indirekt skada utgår ej i vidare mån än vad som framgår av det följande. Beträffande sådan skada ska ansvaret vara begränsat sålunda att ersättning ej utgår för belopp som överstiger vederlaget för uppdraget till företaget för det gods som fördröjts, gått förlorat eller skadats. Beträffande omhändertaget gods ska dock gälla att den skadelidande har rätt till ersättning som om godset gått förlorat om det ej lämnats ut inom 30 dagar efter begäran. Ersättning för regressanspråk föranledda av att uppdragsgivaren betalat ersättning till reklament på grund av dröjsmålsansvar enligt tvingande sjörättsliga bestämmelser ska utgå i den mån företaget bevisligen orsakat det dröjsmål som föranlett utbetalningen.

Befrielse från, eller begränsning av, ansvaret enligt dessa bestämmelser ska tillämpas ifråga om varje talan mot företaget angående ersättning på grund av terminaluppdrag, vare sig talan grundats på kontraktsförhållande eller ej.

d Anställdas och medhjälpares ansvar
Om talan väckts mot någon av företagets anställda eller medhjälpare har denne rätt att göra gällande samma befrielse från, eller begränsning av, ansvaret som företaget kan åberopa enligt dessa bestämmelser. Det sammanlagda belopp som kan erhållas av företaget dess anställda eller medhjälpare ska inte överstiga de gränser som föreskrivs i bestämmelserna.

e Förlust av begränsningsrätten
Den rätt till ansvarsbegränsning som föreligger enligt dessa bestämmelser ska inte gälla om det visas att förlusten eller skadan orsakats genom en åtgärd eller underlåtenhet av företagets verkställande ledning med uppsåt att orsaka förlusten eller skadan eller genom grovt åsidosättande av tillbörlig omsorg och med vetskap om att förlust eller skada sannolikt skulle inträffa. Motsvarande regler ska gälla för företagets anställda eller övriga medhjälpare.

* Med SDR förstås de av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna.

§ 3 REKLAMATION OCH PRESKRIPTION

a Reklamation
Anmärkningar mot företaget ska framställas utan oskäligt uppehåll. Dessa bör vid synlig minskning eller skada framställas omedelbart vid godsets mottagande och eljest inom sju dagar efter mottagandet.

b Preskription
Talan mot företaget ska vid äventyr av talans förlust väckas inom ett år. Tiden ska vid minskning eller skada på gods räknas från den dag godset lämnades ut. Vid förlust av hel sändning eller annan skada ska tiden räknas från det 30 dagar förflutit sedan företaget omhändertagit godset, dock att talerätten är bevarad intill dess att 30 dagar förflutit från det att kunden upptäckt eller bort upptäcka förlusten eller skadan. Vid regresskrav som riktas mot företaget på grund av skada eller förlust för vilken sjörättsligt ansvar gjorts gällande mot uppdragsgivaren tillämpas samma utsträckning av preskriptionstiden som föreskrivs i 368 § fjärde stycket, sjölagen.

§ 4 FÖRSÄKRING

Företaget försäkrar godset endast efter skriftlig instruktion från uppdragsgivaren.

§ 5 UPPDRAGSGIVARENS INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH ANSVAR

Uppdragsgivaren ska lämna företaget all den information som är nödvändig eller av betydelse för uppdragets fullgörande. Uppdragsgivaren svarar för att godset riktigt förtecknats och beskrivits samt för att de bestämmelser som gäller för hantering och transport (t ex enligt IMDG, ADR, RID och RAR) vederbörligen uppfyllts. Uppdragsgivaren är skyldig att hålla företaget skadelöst för alla kostnader och utgifter som kan uppkomma genom att

a) uppgifterna rörande godset är oriktiga, otydliga eller ofullständiga
b) godset är bristfälligt förpackat, märkt, deklarerat etc
c) de bestämmelser som åvilar honom med avseende på godsets hantering eller transport inte iakttagits
d) godset av honom bristfälligt lastats eller stuvats, t ex på vägfordon, järnvägsvagn, flak eller i storbehållare (containers) o dyl
e) godset har sådana skadebringande egenskaper som företaget inte rimligen kunnat inse.

§ 6 HINDER FÖR UPPDRAGETS FULLGÖRANDE

Om på grund av oförutsedda omständigheter uppdraget måste fullgöras på ett annat sätt än vad som ursprungligen avsetts åligger det företaget att, såvitt möjligt, underrätta uppdragsgivare med begäran om instruktioner. Om det inte är möjligt att få sådana instruktioner i tid, har företaget rätt att fullgöra uppdraget på bästa lämpliga sätt och på uppdragsgivarens risk och bekostnad. Om hinder skulle uppstå att utlämna godset i tid, ska företaget ha rätt att uppskjuta utlämningen under den tid hindret varar.

§ 7 SÄRSKILDA AVGIFTER

Uppdragsgivaren är skyldig att erlägga betalning till företaget för sådana utlägg som företaget har haft för tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter, även som för särskilda eller oförutsedda avgifter och kostnader i anledning av terminaluppdraget som företaget med rimliga åtgärder inte kunnat förhindra.

Om företaget skulle drabbas av sådana särskilda eller oförutsedda avgifter, kostnader eller arbetsuppgifter, ska uppdragsgivaren betala för dessa i tillägg till gällande taxa.

§ 8 PANTRÄTT

Företaget har panträtt på gods under dess kontroll för alla å detsamma vilande kostnader samt för övriga fordringar mot uppdragsgivaren härrörande från terminaluppdrag mellan företaget och uppdragsgivaren.

Om godset förekommer eller förstörs har företaget motsvarande rätt i ersättningsbelopp från försäkringsbolag, fraktförare eller annan.

Vid utebliven likvid för förfallen fordran äger företaget låta på betryggande sätt sälja så mycket av godset att förutom kostnader dess sammanlagda fordringar täcks.

Företaget ska, om så är möjligt, i förväg underrätta uppdragsgivaren om planerade åtgärder för godsets försäljning.

§ 9 SKILJEKLAUSUL OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvister mellan företaget och uppdragsgivaren får, med nedan angivet undantag, icke hänskjutas till domstol utan ska med tillämpning av svensk lag avgöras genom skiljeförfarande på den ort där företaget har sitt säte, enligt gällande svensk lag om skiljemän. Vidtagande av rättsliga åtgärder för indrivning av ostridiga fordringar innebär inte avstående från skiljeförfarande i fråga om tvistiga motfordringar, vilka sålunda inte får göras gällande genom genkäromål eller kvittning annat än i skiljeförfarande.

Tvist avseende belopp som ej överstiger fyra gånger det, vid tiden för framställande av anspråket, gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, får dock ej hänskjutas till avgörande av skiljedomstol.