Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Bestämmelser

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun
2. Allmänna regler och villkor
3. Föreskrifter
4. Bogserbåtsbestämelser
5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor
6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989
Hamninfo

5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor

Bogserbåtsbolaget (härefter kallat bolaget) utför bogseruppdrag på följande villkor:

1. DEFINITIONER

Med beställaren avses i dessa villkor den som har givit uppdraget eller på vars vägnar uppdraget är givet.

Med skada avses i dessa villkor ekonomisk förlust av varje slag innefattande jämväl totalförlust, skada, förlust av inkomster och utgifter, häri inräknat förlust av, och skada på, last i det bogserade fartyget.

2. BOLAGETS ANSVAR GENTEMOT BESTÄLLAREN

Bolaget ansvarar inte för skada som åsamkats beställaren i förbindelse med uppdraget om ej skadan är en följd av fel eller försummelse av bolagets ledning. Dock svarar bolaget inte för fel eller försummelse begången av person i bolagets ledning i egenskap av befälhavare på bogserbåt eller medlem av dess besättning.

Beställare kan inte i något fall fordra ersättning av bogserbåtsbefälhavare, medlem av dess besättning, lots eller någon annan som är i tjänst hos bolaget.

Bolagets ansvar ska inte i något fall överstiga SEK 100 000.

3. BESTÄLLARENS ANSVAR GENTEMOT BOLAGET

Beställaren ska ersätta alla skador som åsamkat bolaget i förbindelse med uppdraget om ej beställaren kan bevisa att varken han eller någon för vilken han svarar genom fel eller försummelse helt eller delvis förorsakat skadan.

Hålls bolaget i förbindelse med uppdraget ansvarigt för skadan som åsamkats tredje man, ska beställaren hålla bolaget skadelöst om ej skadan har uppstått under sådana omständigheter att bolaget skulle ha varit ansvarigt gentemot beställaren om skadan drabbat denne.

I händelse av dispyt ska norsk, dansk respektive svensk lag tillämpas.